Onze visie op het integrale energiesysteem van de toekomst

Het energiesysteem is in transitie en de verwachting is dat verschillende energiedragers onderdeel gaan uitmaken van het energiesysteem van de toekomst. We zien een toenemende combinatie van moleculen, elektronen en warmte. Oftewel: de integratie van elektriciteit, (groen)gas, warmte en waterstof in één energiesysteem. Dat brengt een grote uitdaging met zich mee voor de maatschappij die wij samenvatten onder de noemer ‘brede welvaart’. Wij vinden dat een erg interessante ontwikkeling. Duurzaam Energie Perspectief wil namelijk dat de energievoorziening in Nederland aansluit op hoe we naar de wereld kijken. Wij doen dat met een integrale blik.

Integraliteit

Maar hoe ziet zo’n integraal systeem er dan uit? Er zijn nog heel veel onzekerheden, zowel technisch en financieel, als bestuurlijk. Toch kunnen we een aantal contouren en voorbeelden schetsen die op één of andere manier een rol gaan spelen. Duurzaam Energie Perspectief heeft zich gewaagd aan een breed overleg om ideeën hierover uit te wisselen. Onze conclusie is dat de techniek weliswaar een enorme uitdaging is, maar niet onoverkomelijk. Daarnaast concluderen we dat integraliteit veel verder gaat dan de technische uitdaging. Het kent vele vormen die doorslaggevend kunnen zijn voor het energiesysteem van de toekomst.

DEP verdiept zich in vier vormen van integraliteit

Deel deze quote

Over de grenzen

Energie is een maatschappelijk vraagstuk geworden. We gaan over de grenzen van de sector heen om dit vraagstuk op te lossen. Ruimte is een probleem waar we dagelijks tegenaan lopen. In de doorlooptijd van onze projecten zijn we de meeste tijd kwijt aan het aankopen van grond en het verkrijgen van de juiste vergunningen.

Waar energie in het verleden een soort sluitpost was in de ruimtelijke ordening, zal energie nu veel dominanter gaan worden. Ruimte is dus schaars, maar eigenlijk is alles schaars: tijd, geld, capaciteit en natuurlijk energie. Kortom, in de energietransitie raken we al heel snel andere sectoren. Oplossingen die voor meerdere sectoren een uitkomst bieden zijn dus aantrekkelijk. We zien daarom nieuwe samenwerkingen ontstaan.

Brede welvaart

De energietransitie brengt ons naar duurzame energie. Dat betekent dat het ook vol te houden blijft in de toekomst. Hoe duurzaam zijn onze zonnepanelen en windturbines eigenlijk? De mijnbouw en verwerking van zeldzame metalen in zonnepanelen en staal kosten veel energie en zijn vervuilend. De grondstoffen zijn schaars en spelen een rol in de geopolitiek, waarbij ook mensenrechten in het geding zijn. Voor ons energiesysteem komt brede welvaart centraal te staan in ons afwegingskader.

We kunnen voor onze investeringen eenvoudig berekeningen maken wat de footprint is van onze activiteiten, de kennis daarvoor hebben we in huis. Wat is de prijs die we uiteindelijk moeten betalen om ons net zover te upgraden dat we aan alle wensen van iedereen voldoen? Hoever moeten we gaan? Als we op deze integrale manier kijken naar de congestieplaatjes, dan komen we misschien wel tot andere voorstellen dan de huidige wet -en regelgeving van ons eist.
Ben je benieuwd hoe wij invulling geven aan brede welvaart? Bekijk deze plaat.

Nieuwe afspraken

Daarmee komen we op het volgende integrale aspect: het veranderende speelveld. Nieuwe oplossingen vragen nieuwe samenwerkingen en een nieuwe taakverdeling. In onze ambities om als netbeheerder een rol te spelen in warmte en waterstof zien we dat de huidige regelgeving aan alle kanten knelt. Het moet anders!  

Gelukkig zien we ook bij de overheid beweging om ruimte te maken voor meer flexibiliteit en nieuwe verbanden. Hoe in de energietransitie de overheid, burgers en het bedrijfsleven zich tot elkaar gaan verhouden weten we nog niet. Maar we zien al zeer dwingende burgerinitiatieven die overheid en bedrijven aanzetten tot actie. We zien concrete voorbeelden van bedrijven die op zoek zijn naar nieuwe businessmodellen en daarin onze expertise laten meewegen.  

Iedere joule telt

Joules zullen hun weg in de keten moeten vinden, van producent tot de verbruiker. Hoe hoogwaardiger de energie, hoe beter het is. Energie in chemische vorm (gas) is over het algemeen waardevoller dan energie in elektrische vorm (elektronen), die weer waardevoller is dan energie in thermische vorm (warmte). Hoe kunnen we alle energie gebruiken en hoe kunnen we conversie en transport zo veel mogelijk voorkomen? En als conversie onvermijdelijk is, hoe kunnen we dan de warmte die vrijkomt zo goed mogelijk gebruiken door te kijken naar de warmteval in de keten.

We merken dat integraal kijken naar de energiewaardeketen, waarbij elke joule telt, leidt tot discussie. En dat is goed, want dat leidt tot inzicht over hoe we ons nieuwe energienet zo effectief mogelijk kunnen inrichten en verspilling van schaarste kunnen voorkomen. Integraal denken leidt tot interessante vragen en creatieve ideeën.

dep

Integraal denken leidt tot interessante vragen en creatieve ideeën.

Bijdrage leveren aan de kwaliteit

Uiteindelijk zijn wij als Duurzaam Energie Perspectief niet degenen die de besluiten nemen. Wél kunnen we een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de besluitvorming door het bieden van goed doordachte technische oplossingen. Dat doen we ook door naar de integraliteit en brede welvaart te kijken. We zullen we ons bij het oplossen van vraagstukken dan ook steeds de vraag stellen: wat speelt er nog meer en hoe brengt een integrale blik de oplossing dichterbij of hoe kunnen we nog meer waarde toevoegen?