Magneetveldberekeningen: een stuk zorg voor de volksgezondheid

Gebied & Energie Impact Based Assesments
De afgelopen jaren zijn de maatschappelijke vraagstukken rondom veiligheid en gezondheidsrisico’s door blootstelling aan magnetische velden en beïnvloeding steeds relevanter geworden. Daarom moeten alle assets van netbeheerders voldoen aan een aantal normen. De productgroep Impact Based Assessments is verantwoordelijk voor het berekenen, analyseren en toetsen van de normen. Dit doet zij aan de hand van diverse berekeningen, waarover we graag meer vertellen. In dit artikel: de magneetveldberekening.
Johan kroeze Leestijd 5 minuten

Magneetvelden ontstaan daar waar stroom loopt en zijn daardoor overal. Magnetische velden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, en kunnen ook apparatuur van derden negatief beïnvloeden – ook wel elektromagnetische compatibiliteit genoemd. Om dit te voorkomen zijn er een aantal Europese en Nederlandse normen waaraan moet worden voldaan.  

‘Om gezondheidsschade te voorkomen zijn er normen vastgesteld waaraan we altijd voldoen’

Deel dit artikel

De normen 


Zo schrijft Europa voor dat beroepsbevolking, dus bijvoorbeeld onze collega’s die werken aan kabels en lijnen, niet mag worden blootgesteld aan een magneetveldsterkte boven de 1000 microtesla. Voor de publieke ruimte ligt die grens op 100 microtesla. Dit betekent bijvoorbeeld dat netbeheerders als Liander in de praktijk moeten zorgen dat de veldsterkte buiten de erfgrens van een station altijd onder de 100 microtesla blijft. Naast de geldende Europese normen is er in Nederland een extra norm vastgesteld, namelijk het zogenoemde Voorzorgsbeleid, die na een periode van vier jaar in 2023 herzien is. Dit beleid heeft als doel om zoveel als redelijkerwijs mogelijk, te voorkomen dat er nieuwe situaties ontstaan waarin kinderen langdurig verblijven in de 0,4 microtesla zone van bovengrondse hoogspanningslijnen. Met de recente herziening is hieraan een inspanningsverplichting van de netbeheerders toegevoegd om magneetvelden van alle assets in het elektriciteitsnet te minimaliseren. In de praktijk wordt het 0,4 microtesla beleid ook vaak toegepast op andere assets, zoals onderstations. Dit maakt het soms ingewikkeld om in binnenstedelijk gebied nieuwe stations te realiseren.  

dep

Nederland kent een extra norm, het Voorzorgsbeleid, dat gericht is op de gezondheid van kinderen

Onze focus

DEP maakt de magnetische velden rondom assets inzichtelijk met berekeningen en metingen, geeft advies en toetst aan normen omtrent gezondheid en elektromagnetische compatibiliteit. We zijn RIVM-geaccrediteerd voor het Voorzorgsbeleid en kunnen hierin in berekeningen en rapportages voorzien. Dit doen we niet alleen voor netbeheerders maar voor alle partijen die dergelijke installaties in bezit of beheer hebben, evenals gemeentes en projectontwikkelaars die woningen willen bouwen nabij bovengrondse hoogspanningslijnen. 

Daarnaast denken we mee over beleid. Zo zijn we bij netbeheerder Liander nauw betrokken bij de beleidsvorming omtrent het herziene Voorzorgsbeleid en het optimaliseren van de assets met betrekking tot magneetvelden. Daarbij ontwikkelen we in samenwerking met Liander, TenneT, de gemeente Amsterdam, het RIVM en de GGD een nieuwe rekenmethodiek voor de 0,4 microtesla magneetveldzone van onderstations – voor wanneer deze wel op stations wordt toegepast. 

Terug naar alle artikelen