Beïnvloedingsberekeningen minimaliseren gezondheids- en veiligheidsrisico’s

Gebied & Energie Elektriciteitsnetten Impact Based Assesments
De afgelopen jaren zijn de maatschappelijke vraagstukken rondom gezondheidsrisico’s door blootstelling aan magnetische velden en beïnvloeding steeds relevanter geworden. Daarom moeten alle assets van netbeheerders voldoen aan een aantal normen. De productgroep Impact Based Assesments is verantwoordelijk voor het berekenen, analyseren en toetsen van de normen. Dit doen zij aan de hand van diverse berekeningen, waarover we graag meer vertellen. In dit artikel: de beïnvloedingsberekening.
Johan kroeze Leestijd 5 minuten

Beïnvloedingsberekeningen  -de naam zegt het al een beetje- hebben te maken met de invloed die een bedrijf heeft op de omgeving waarin het werkt. Onze grond ligt vol met buisleidingen en hoogspanningssystemen zoals kabels en onderstations. Als die dicht bij elkaar liggen kunnen ze elkaar negatief beïnvloeden. Hierdoor kunnen ontoelaatbare veiligheidsrisico’s ontstaan of kan de functionaliteit van een van de infrastructuren in gevaar komen. Denk aan mogelijke gevolgen als corrosie van buisleiding, legionella ontwikkeling in drinkwaterleidingen en ontoelaatbare aanraakspanningen met gevaarlijke situaties voor monteurs als gevolg 


Het is dus meer dan logisch dat er afspraken zijn gemaakt over de mate waarin beïnvloeding plaats mag vinden. Die afspraken komen bij elkaar in de NEN 3654. Deze norm beschrijft hoe moet worden vastgesteld in welke mate buisleidingen en hoogspanningssystemen elkaar nadelig beïnvloeden uit oogpunt van veiligheid en corrosie. Per 1 september 2023 is er overigens een herziene verzie van de NEN 3654 van kracht, die minder conservatief, beter leesbaar en inhoudelijk aangepast is.  

‘Als verschillende infrastructuur dicht bij elkaar ligt, kunnen die elkaar negatief beïnvloeden. Wij kunnen dat berekenen'

Deel dit artikel

Dit berekenen we 

Bij de beïnvloedingsberekeningen worden vijf vormen van beïnvloeding onderkend. De belangrijkste van die vijf vormen is de inductieve beïnvloeding. Dit wordt veroorzaakt door wisselende magneetvelden. Die kunnen te hoge spanningen in metalen buisleidingen veroorzaken, wat kan leiden tot corrosie van de buisleidingen en te hoge aanraakspanningen. Weerstandsbeïnvloeding en thermische beïnvloeding worden tevens regelmatig meegenomen. Wat je precies moet berekenen verschilt per situatie. Het resultaat van de berekeningen geeft aan of er wel of geen sprake is van ontoelaatbare beïnvloeding. Is het laatste geval bepalen we de mitigerende maatregelen om de beïnvloeding te verminderen tot onder de criteria in de NEN 3654 

IBA

De productgroep Impact Based Assesments is verantwoordelijk voor het berekenen, analyseren en toetsen van verschillende normen voor de aanleg van verschillende elektrische infrastructuur, zoals onderstations, kabels en lijnen. We voeren niet alleen beïnvloedingsberekeningen uit maar buigen ons ook over magneetveldberekeningen, aardingsberekeningen, belastbaarheidsberekeningen en elektromagnetische compatibiliteitsanalyses. Wil je daar meer over weten? Neem gerust contact met ons op! 

Mail naar:
Beinvloedingsberekeningen@dep.nl of
Iba@dep.nl

 

Terug naar alle artikelen